Optimale balans tussen dier, milieu en prijs.

Anders dan bij veel andere groene initiatieven staat bij Keten Duurzaam Varkensvlees zowél dierenwelzijn als milieu centraal. Bovendien produceert KDV voor een aantrekkelijke prijs dankzij schaalvoordeel. Bijkomstig voordeel van dat schaalvoordeel is dat KDV op deze manier echt een verschil kan maken voor de dieren en het milieu.


150 varkenshouders staan voor u klaar
De Keten Duurzaam Varkensvlees werkt al vanaf het begin (1997) met een innovatief en pragmatisch concept waarbij altijd al de optimale balans tussen dierenwelzijn, milieu en prijs centraal heeft gestaan. Geen hoogdravende toekomstbeloften maar een bewezen concept met meer dan 150 aangesloten varkenshouders die klaarstaan om uw totale vraag aan duurzaam varkensvlees te verzorgen. Een ‘groen’ concept dus, dat wel leverbaar is in de benodigde volumes voor een prijs die de huidige consument bereid is te betalen.
Van producent tot retailer en cateraar
Inmiddels is de KDV uitgegroeid tot een samenwerkingsverband tussen producenten, slachterij, grossiers, slagers, retail, cateraars en vleeswarenproducenten, die allemaal nauw betrokken zijn bij het concept en werken volgens dezelfde afspraken.

De ketenpartners maken samen afspraken over de wijze waarop het varkensvlees wordt geproduceerd. Hierbij sluiten ze aan bij de eisen van Stichting Milieukeur (SMK), die worden opgesteld met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zoals Stichting Natuur en Milieu, de Dierenbescherming en Solidaridad.

De groene paradox
Veel groene initiatieven worstelen ermee dat maatregelen om het dierwelzijn te verbeteren vaak een negatief effect hebben op het milieu. Keten Duurzaam Varkensvlees zoekt naar de optimale balans tussen beide, zonder de mogelijkheid te verliezen om op te schalen. Want zonder voldoende volume blijft de kostprijs onacceptabel hoog en blijven de cumulatieve resultaten voor dierwelzijn en milieu beperkt.

In het schema hieronder ziet u hoe de KDV zich verhoudt op de factoren dierwelzijn, milieu en volume binnen de rest van de markt.

.
Dichter bij de natuur

Samen met de Dierenbescherming heeft de KDV maatregelen opgesteld waaraan alle deelnemers moeten voldoen. Deze maatregelen worden regelmatig herzien en aangepast zodat de keten constant verbetert en blijft voorlopen op de Nederlandse wetten en regels. Een paar voorbeelden:
- alle dieren zijn in groepen gehuisvest voor meer natuurlijk gedrag;
- er zijn speeltjes aanwezig voor de afleiding van de varkens en er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar nieuwe methoden om de dieren uit te dagen;
- er worden zo min mogelijk ingrepen gedaan aan het varken. De mannelijke biggen worden bijvoorbeeld niet gecastreerd.

Gezonde dieren
Het welzijn van de dieren en de kwaliteit van het product zijn nauw met elkaar verbonden. Alle varkenshouders zorgen er daarom voor dat hun dieren in topconditie zijn. Ze:
- werken met een vaste dierenarts die de boer en zijn dieren kent;
- zorgen voor een optimaal stalklimaat waarin de dieren goed gedijen (door maatregelen op gebied van stallenbouw, management en voer);
- minimaliseren het antibioticagebruik.


Minimaliseren antibioticagebruik
Binnen de Keten Duurzaam Varkensvlees is het gebruik van antibiotica al lange tijd aan strenge regels gebonden. Sinds 2010 neemt de keten deel aan het innovatieprogramma antibioticavrije ketens, met als doel het antibioticagebruik in de hele keten overbodig te maken. Dit kan door de omgevingsfactoren zoals voeding en temperatuur perfect af te stemmen op de behoefte van het dier.

Zorg voor het milieu
KDV heeft samen met Stichting Natuur en Milieu een breed scala aan maatregelen opgesteld om de belasting van het milieu drastisch te verlagen. Bovendien heeft de boer de vrijheid om te kiezen welke maatregelen het beste aansluiten bij zijn bedrijf. Veel varkenshouderijen gebruiken bijvoorbeeld energiebesparingsystemen zoals een warmtewisselaar of houtkachel. Zo (her)gebruiken ze de aanwezige energiebronnen efficiënt en beperken ze het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum. Verder optimaliseren alle aangesloten boeren continue hun stalklimaat, zodat de varkens in topconditie blijven en minder mest én broeikasgassen produceren.


Dankzij de unieke maatwerk-aanpak van KDV boekt de keten nu al concrete resultaten:
- 20% minder energie
- 15% minder uitstoot broeikasgassen (CO2 / ammoniak)
- 15% minder meststoffen (stikstof /fosfaten).


100% Nederlands
Keten Duurzaam Varkensvlees is een gesloten, 100% Nederlandse keten. De kwaliteit en veiligheid wordt niet alleen gewaarborgd door de continue, strenge en onafhankelijke (externe) controles en certificeringen, maar ook doordat de ketenpartners elkaar veelal persoonlijk kennen. Ieder stukje vlees kan moeiteloos van ‘boer tot winkelvloer’ getraceerd worden - een geruststellende gedachte voor zowel de afnemer als de consument.

.
Home / terug
Home / terug
Gysbert Japicxstraat  44    8933 BD  Leeuwarden.  Tel. 058-2122794.   Fax. 058-2151325. Bankrelatie ING 67.78.14.062